ประกันสุขภาพเหมาจ่าย รักษาจนกว่าจะหาย | เฮลท์ฟิต ดีดี

ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมที่สุด

หลายๆครั้งที่โรคร้ายส่งต่อกันมาในรูปแบบของมรดก ส่งผ่านกรรมพันธุ์ บางครั้งที่เราใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไป แต่กลับมีแค่เราที่เป็นโรคร้าย ดังนั้นอนาคตที่เราจะเจอ เราจะไม่รู้เลยว่า เราจะป่วยเป็นโรคอะไร เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวรับมือ

แผนประกันสุขภาพ เอลท์ฟิต ดีดี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1เดือน เป็นประกันที่ครอบคลุมที่สุด คุ้มครองสุขภาพได้ยาวนานที่สุด ถึงอายุ 99ปี คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ชำระเบี้ยหลักพัน วงเงินคุ้มครองเหมาจ่ายถึง 30ล้านบาท

สามารถซื้อแผนคุ้มครองผู้ส่งเบี้ยประกัน (ค.บ.) เพิ่มเติมได้อีกด้วย จ่ายเพิ่มแค่หลักพัน เผื่อในกรณีที่ผู้ส่งเบี้ยเสียชีวิต (เช่น พ่อแม่ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก) บริษัทจะชำระเบี้ยที่เหลือให้แทน และยังคุ้มครองผู้รับผลประโยชน์เหมือนเดิม

ประกันสุขภาพถือว่าเป็น สัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต : จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้ ดังนั้นจะแนะนำให้ทำประกันชีวิต แผนคุ้มธนกิจ 99/20 ที่จ่ายเบี้ย20ครั้ง เพื่อคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99ปี โดยเลือกจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทก็ได้ ซึ่งจะคิดเบี้ยแค่หลักพันเท่านั้นเอง

ผลประโยชน์ที่จะได้ตามตารางด้านล่างจะเห็นว่า แทบจะทั้งหมด ที่บริษัทจ่ายค่ารักษาตามจริง มีเพียงไม่กี่หัวข้อที่จ่ายตามวงเงิน (หมวดที่ 1, หมวดย่อยที่ 2.4 และผู้ป่วยนอกการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด)


ขั้นตอนการทำประกันสุขภาพ

 1. เลือกวงเงินคุ้มครองประกันชีวิต หรือสัญญาหลัก เริ่มต้นที่ 50,000บาท(เบี้ยหลักพัน)
 2. เลือกวงเงินคุ้มครองสุขภาพ เฮลท์ฟิต ดีดี (1ล้าน, 5ล้าน, 15ล้าน หรือ 30ล้าน)
 3. ศึกษาผลประโยชน์ความคุ้มครองที่จะได้รับตามวงเงินที่เลือกตามตารางด้านล่าง
 4. ติดต่อตัวแทน คุณวรินทร์ธร (ตั๊ก) โทรหรือ Add LINE ที่เบอร์ 065-162-8244 เพื่อให้เราได้ออกแบบวงเงินและเบี้ยประกันชีวิตให้กับคุณ
 5. อัตราเบี้ยชำระขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ โรคประจำตัวของผู้ทำประกัน

ตัวอย่างอัตราเบี้ยรายปี ผู้เอาประกันอายุ 30ปี

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์1 ล้านบาท5 ล้านบาท15 ล้านบาท30 ล้านบาท
อัตราเบี้ยฯ รายปี ชาย 30ปี18,22019,86021,92024,880
อัตราเบี้ยฯ รายปี หญิง 30ปี19,55021,37023,66026,940
อัตราเบี้ยดังกล่าว เป็นเบี้ยชำระที่รวมประกันชีวิตและประกันสุขภาพเข้าด้วยกันแล้ว

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผนความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit DD (หน่วย : บาท)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์1 ล้านบาท5 ล้านบาท15 ล้านบาท (เป็นที่นิยม)30 ล้านบาท
ความรับผิดส่วนแรกของผู้ทำประกัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (เลือกได้)0 / 30,000 / 50,0000 / 30,000 / 50,000 / 100,000
พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทยเท่านั้น
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน IPD
หมวดที่ 1
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) 
2,000 ต่อวัน3,000 ต่อวัน6,000 ต่อวัน12,000 ต่อวัน
จ่ายตามจริง (รวมหมวดที่ 1 สูงสุด 365 วัน)
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาลจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้านต่อครั้ง (สูงสุด 7 วันต่อครั้ง)
20,00020,00020,000จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน)จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และ หัตถการ ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและ หัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน OPD
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)จ่ายตามจริง
(สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งจ่ายตามจริง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง (สูงสุด 2 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์ นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด
ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง
เลือกซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อรับความความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นได้
ความคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (OPD) (เหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)5,0008,00010,000

เพิ่มเติม ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
30 วันแรก สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ยังไม่สามารถเคลมได้ ต้องรอวันที่ 31 เป็นต้นไป และ 120 วันแรก ยังไม่สามารถเคลมโรคร้าย หรือการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

 1. เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด
 2. การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
 3. ริดสีดวงทวาร
 4. นิ่วทุกชนิด
 5. ไส้เลื่อนทุกชนิด
 6. เส้นเลือดขอดที่ขา
 7. ต้อเนื้อหรือต้อกระจก
 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
เงื่อนไขการรับประกัน สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit DD

1. อายุรับประกัน : 1 เดือน – 80 ปี (อายุ 1 เดือน – 5 ปี ซื้อได้เฉพาะแผนที่มีความรับผิดส่วนแรกเท่านั้น) ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกการ ทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (OPD) อายุรับประกัน 6- 80 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี

4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาประกันชีวิต

5. ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต : จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

หมายเหตุ

– “สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit DD” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน “สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต ดีดี”
– เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
– การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
– เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว

– ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

– ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย

ตัวแทนไทยประกันชีวิต

วรินทร์ธร จิรธนิศเกียรติ

สนใจทำประกันชีวิต ออกแบบและปรึกษาเรื่องเบี้ยประกัน

สนใจซื้อประกัน ติดต่อเรา ตัวแทนไทยประกันชีวิต คุณวรินทร์ธร (ตั๊ก) โทรหรือ Add LINE ที่เบอร์ 065-162-8244 เพื่อให้เราได้ออกแบบวงเงินและเบี้ยประกันชีวิตให้กับคุณ

สนใจเป็นตัวแทน(ร่วมทีมกับเรา)

ตัวแทนประกันชีวิต คงไม่ใช่อาชีพในฝันของใครหลายคน แต่ก็ต้องขอบคุณอาชีพนี้ที่ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวได้ มีอิสระในการทำงาน มีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่รัก อาชีพที่มีคุณค่าและสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น ให้ความสำคัญกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิต อาชีพที่ตื่นขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดูแลชีวิตของทุกคน

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
กดแชร์บทความให้ที่เรารักได้อ่าน